Düşünce Köşesi

Hâkimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; müzakere ile, münakaşa ile verilmez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına, vazıulyed olmuşlardı; bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdi. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil, almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzuubahis olan; millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görülse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. ”Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.

”Kaynak:Yıl; 1922 M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969, cild II, sayfa 690-6

”Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir”. 1923 (Atatürk’ün S.D. I, S. 300)

Korgeneral Cemal Madanoğlu; Kenan Evren liderliğinde gerçekleştirilen 12 Eylül Darbesi‘ni eleştirmektedir. 12 Eylül’ü nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna şu cevabı vermiştir: “CIA, 27 Mayıs’tan sonra gözlerini açtı. Bize sicil verir hale geldi. Amerikan müşavirleri gelir hakkımızda rapor tutardı. Evren, zaten bir hocazade bahsettiği ayetler hadisler hep aileden aldıkları. Genel sağa kayma, ordu da vagon gibi gitti bu sağa kayışın arkasına takılıp.

Kenan Evren, Profesör Orhan Aldıkaçtı’ya “öyle bir anayasa yap ki, bir daha askerler darbe yapmaya gerek duymasın” talimatını verdi. Profesör Aldıkaçtı “ülkenin yönetiminde seçilmiş sivillerle birlikte askerlerin de sürekli olarak söz sahibi olmasını” kurumsallaştıran “asker sivil karması” Milli Güvenlik Kurulu’nu anayasaya koydu. Anayasadaki asker sivil güç dengeleri iyi kurulmazsa ya darbe olur yada halk içinde çatışma meydana gelir.

Site Statistics
  • Today's visitors: 9
  • Total visitors : 2,680
  • Total page views: 6,188